ביאן נריה - יחסים.תקשורת.תוצאות!

יעוץ וטיפול אישי וזוגי לשיפור מערכות יחסים

סודות של קבלת החלטות

עודאהבהנכזבת?

עודקשרבלתיאפשרי?

עודהחלטותגורליותמהסוגשל״אניעםדייטיםגמרתי! ״?

 

עודזכרונותשלחיבורמדהים, קרבהואינטימיותשיכלולהיותרקביןשניכםוהסתיימובאכזבה, ניכור, תחושתזרות, שברוןלב, תסכולוכעס?

 

ומאיפהבכללהופיעושובפעםהכחוהתקווהותחושתהחיבורוהתאהבותשחשבתשכברלעולםלאיקרולךאחריכלכךהרבהאכזבותשחווית?

 

אנייושבתעלשפתהיםבבאטומיומוליפסלשלעליונינו. רומיאוויוליהשלגיאורגיה. הואמוסלמי, היאנוצריה. והשנההיא✔️✔️✔️✔️✔️ 

 

זהופסלקינטי, מרתקביופיוהפשוטוהמתוחכם, מעוררביאתהפילוסופיתשלאנמהלרגע.

 

אנימגיעהבדיוקברגעשהזוגמחובר. הםאחד, גופותיהםמאוחדיםבחיבורהכימדויקשאפשרומחזיקרגעמדודהיטב. 

 

ראשהטמוןבחיקו, הואנושםאתצוורהואז....

 

אזהםמתחיליםלהפרד. 

 

לאטכלכךשכמעטולאניתןלראות, לאטומבלילהבחין, הםמתרחקים, כלאחדלדרכו.

 

כמובחיים. 

 

רקשכאןהםיתחברושובבעוד10 דקותבדיוקבחיבורשנראהשכלוםלאיוכללו. 

 

ובחיים?

 

בחייםאנחנומתחבריםבחיבורשלם, מתקרביםומתרחקיםרקכדילהתקרבשוב, באיזוןנפלאוייחודישקורהלעיתיםרחוקותכלכךשזהבכלללפוסטאחר.

 

בחייםאנחנומתחבריםולעיתיםנתקעיםשניםהאחדבתוךהשניה, בסימביוזהחולנית, כלואיםאישברעהו.

 

אומתחבריםוכלללאיודעיםלהבחיןבגודלהרגעולהוכיראותווכךהואנמוג, כלאהיה.

 

אושניהלפניהחיבורמשהושםנתקעוהואבכלללאמצליחלהתקיים. 

 

אולאמתחבריםבאמת, אלארקבכאילו, באחיזתעינייםהכואבתלזוגולכולםמסביבעדכדישיתוק.

 

אומיליוןאפשרויותאחרות.

 

וכאן, בבאטומי, אלמולהים, עליונינומתחבריםונקרעיםומתחבריםשוב, נטוליידיים, כמולאיכוליםלעשותכלום, חסריאונים, רקלצייתלחוקיםיבשיםשלאלקחובחשבוןאתעוצמתהחיים.

 

מתרחקיםופניהקוראותאלעלבתפילהעקרה.

הוא-פניומופנותהצידהומבטומוסתבהכנעה. 

 

ואוליפניהמסתכלותאלעלושואלותאיך, איךבאמ׳שלישובלאקלטתימיעומדמולי?

 

והוא? הואמסתכלהצידהו...ושואלאתאותהשאלה. 

איךוכו״.

 

והריאצלינוהמגדריםכברהתבלבלומזמן, הואמתפללוהיאמשתתקתאוההיפךאוגםוגםומהזהכברמשנה?

 

הריבעודכךוכךזמןיבואאותבואאחר/תוהכליתחילמחדש. 

 

שאלותשמהשמאחדביניהןזהשהןחוזרותתמיד, באותוהריטואלהמדויק, כמוהפסל, כלX זמן, אחריכלמפחנפש.

 

 

אותוהסיפור, שובושוב, אותםסיפורים.

 

עםאותםהסופים, אוליטיפהמשתניםהפרטיםבאמצעאםבכללטרחתלהקשיבבאמת, אםבכללאיפשרתלעצמךלהפתחלאפשרותהחיבורולאעטפתעצמךברשתהגנהשקופהובלתינראיתאוגרוע  מזה, חוטיתיילהדוקריםעדזובדםאםרקמתקרביםאליךקרובמדי. 

 

ואנייושבתמולעליונינווחושבתעלהחייםועלייועליך, כן, עליך, ועליכםועלינוועודועודשאלותעולותבי. 

 

והתשובות?

 

החייםעוניםתמידאםרקנפתחלשמועאתשפתהיקום.

 

אלאאםכןשאלתשובושובאתאותההשאלהולאהקשבתלתשובה. 

 

אולאשמעתאותה.

 

אושמעתואףהבנתובכלזאתאמרת-

״יאללה, נו, הפעםזהיהיהאחרת״שלושמאותפעםברציפות.

 

אזבפעםהשלושמאותואחתהחייםמכים. 

 

שובושוב. 

 

שלושמאותואחתפעמים.

 

כדישנתעוררכברונזוז, בחיאתראבאק.

 

ונחליטהחלטותאחרות.

 

וניישםאתמהשהחלטנו.

 

 

בשלישיהקרובאנימרצהעלסודותשלקבלתהחלטותומזמינהאותךאישיתלבוא, לשמוע, לשוחחולהכיר.

 

 

ואםבאלךשנדברעלזהאצליבקליניקהעלקפה-אניכאןבשבילך, מרחקהקלדהלפרטי.

החלטהשיכולהלגמרילשנותאתחייך

פרוייקטים / תיק עבודות

ביאן נריה - יחסים.תקשורת.תוצאות!

אני ביאן נריה, מנטורית ליחסים ותקשורת.BA

* משנת 1997 מנהלת קליניקה פרטית בתל אביב
* מרצה במכללות מובילות בתחום ההתפתחות האישית והעסקית
* מרצה בכירה בפרויקט ארצי "NLP על הבר" מטעם מכללת תוצאות.
* NLP MASTER TRAINER
* IEMT MASTER
* מגשרת
* פסיכותרפיסטית הוליסטית
* מאבחנת מוסמכת בשיטת "התדר"
* נסיון של שנים כמרצה ב"רידמן" לפסיכותרפיה הוליסטית
* בוגרת "תות" בה הובלתי תהליכי צמיחה בארגונים כמאמנת בכירה
* השתלמויות נרחבות בתחומי ה- NLP השונים בארץ ובחו"ל

קמת בבוקר.

לעוד יום של מלחמה.

בבית, בעבודה, על הכביש, מול הרשויות, חברות השירות.

you name it!

הילדים מתחצפים, האש בזוגיות מזמן כבתה ומתלקחת רק כדי להכאיב...

הכל כל כך מתיש שגם לעסק כבר אין כח.....

השליטה על החיים פשוט חומקת מידיך.....

כמה זמן עוד אפשר לסחוב ככה?!

בתהליך עומק מדויק וממוקד אוביל אותך ליצור את השינוי המיוחל!

אני מלווה אנשים לפרוץ את מעגל חייהם למעלה משלושים שנה, אנשים שהצליחו ליצור שינוי חיובי וארוך תווח בכל תחומי החיים.

שם איש קשר: ביאן נריה

קבוצות נטוורקינג

סיווגים

וידאו:

בטל

אתר אינטרנט לעסק שלך ב 99 ש"ח לחודש

מיוחד לקידום אורגני בגוגל

אתר אינטרנט מוזל

יראו שאתה הטוב ביותר